Pomoc i zasiłki z MOPS

Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna pomocy społecznej na poziomie gminy, realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej – własne i zlecone gminie. W zależności od statusu podstawowych jednostek podziału administracyjnego kraju występują: gminne, miejsko – gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS).

Sprawdź jaki zasiłek możesz otrzymać - tutaj

Obecny system pomocy MOPS funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Prawo do zasiłków z MOPS przysługuje osobom i rodzinom, które nie są w stanie same pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Skala pomocy z MOPS w Polsce jest niebagatelna, gdyż według danych GUS w 2008 roku dotyczyła 7,8% ogółu gospodarstw domowych, które skupiały 8,6% populacji naszego kraju, a w liczbach bezwzględnych 3,2 mln osób.

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne, to dwa oddzielne, ale uzupełniające się systemy. Pomoc społeczna jest kierowana do osób i rodzin o najniższych dochodach. Natomiast przy określaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych kryterium dochodowe jest nieco wyższe, gdyż ten system jest nastawiony na wsparcie w wychowaniu dzieci w rodzinach gorzej sytuowanych oraz na wsparcie tych rodzin w sytuacji, gdy znajdują się w nich osoby niepełnosprawne lub ciężko chore.
Systemy pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych są elementami polityki społecznej państwa. Według ustawy o działach administracji rządowej sprawy pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny podlegają pod dział zabezpieczenie społeczne.

W ustawie wyodrębniono pieniężne i niepieniężne świadczenia pomocy z MOPS. Świadczenia pieniężne z MOPS to głównie zasiłki stałe, okresowe i celowe, ale także pomoc dla rodzin zastępczych i formy pomocy finansowej dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne. Świadczenia niepieniężne z MOPS, to pomoc w formie: schronienia, posiłku, ubrania, usług opiekuńczych, pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego a także w formie pobytu w ośrodkach wsparcia.

System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocniczości, uwzględniającą regułę, że osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice. W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń rodzinnych.
Świadczenia rodzinne realizowane są ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji wojewodów, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne realizowane przez gminy. Ustawa zawiera przepisy pozwalające gminom dodatkowo wspierać rodziny w ramach systemu świadczeń rodzinnych – poprzez przyznanie w drodze uchwały Rady Gminy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka lub poprzez zwiększenie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego. Te dodatkowe świadczenia gminy finansują ze środków własnych.

Zasiłki z MOPS

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku z MOPS jest dochód, którego wysokość nie przekracza kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. W przypadku niektórych świadczeń kryterium dochodowe może być podwyższone uchwałą rady gminy. Ponadto warunkiem otrzymania zasiłku z MOPS jest wystąpienie jednego z problemów określonych w art. 7 ustawy. Niezależnie od kryteriów dochodowych, w systemie pomocy społecznej są zarejestrowane osoby objęte świadczeniami częściowo lub całkowicie odpłatnymi. Do tego typu świadczeń należą usługi opiekuńcze.

Rodzinne zasiłki z MOPS mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się.

Pomoc z MOPS

Wśród gospodarstw objętych pomocą z MOPS w postaci świadczeń niepieniężnych najliczniejszą grupę, tj. blisko 63,9% tej zbiorowości stanowią beneficjenci korzystający z posiłków. W odniesieniu do ogółu gospodarstw objętych pomocą społeczną na przestrzeni ubiegłego roku z posiłków korzystało średnio co czwarte gospodarstwo należące do tej zbiorowości. Świadczenie w postaci usług opiekuńczych otrzymało 13,5%, a pomoc rzeczową około 1,2% beneficjentów objętych pomocą niepieniężną.

Oprócz świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w formie rzeczowej oraz w formie usług beneficjenci pomocy społecznej korzystają ze szczególnej formy pomocy z MOPS, jaką jest praca socjalna. Jest to działalność zawodowa – prowadzona przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Wśród przyczyn wnioskowania o pomoc z MOPS, deklarowanych w wywiadzie środowiskowym przez gospodarstwa domowe, które tę pomoc otrzymały, najczęściej występują przyczyny ekonomiczne, grupujące dwa problemy - ubóstwo i bezrobocie, a za nimi przyczyny zdrowotne.Tagi do artykułu: zasiłki z mops, pomoc z MOPS.