Loading...

Autor: Ania

Renty po wypadku – czym się różnią i kiedy mogą być przyznane?

Renty to szczególne formy rekompensat pieniężnych. Mają ułatwić nowy start i odnalezienie się w trudnej rzeczywistości. Poszkodowani mogą ubiegać się o rentę m.in. z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb lub rentę alimentacyjną. Osoby, które nie wiedzą, jakie świadczenia należą się po wypadku, mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów firmy odszkodowawczej.

Kontuzja po wypadku komunikacyjnym, rolniczym, w pracy lub za granicą, to często trwały uszczerbek na zdrowiu. Takie urazy mogą uniemożliwiać wykonywanie dalszej pracy zawodowej i dają poszkodowanym prawo ubiegania się o świadczenia rentowe.

Renta powypadkowa

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (tzw. renty powypadkowej) mają osoby niezdolne do aktywności zawodowej, które posiadają ubezpieczenie na życie. Świadczenie to przyznaje ZUS i może mieć ono charakter stały lub tymczasowy. O stopniu niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jego opinią poszkodowany może być:

– częściowo niezdolny do pracy (nie może podjąć zatrudnienia według wykształcenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji);

– całkowicie niezdolny do pracy (nie może podjąć żadnej formy aktywności fizycznej).

Warunkiem otrzymania renty z ZUS-u jest niezdolność do działań zawodowych. Istotny jest także  udokumentowany staż pracy (z okresami składkowymi i nieskładkowymi). Brak możliwości pojęcia zatrudnienia orzekany jest na 5 lat. Możliwość wydłużenia tego okresu jest realna, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że nie może ocenić, czy stan zdrowia poszkodowanego ulegnie polepszeniu.

Renta z tytułu zmniejszenia się wizji powodzenia w przyszłości

To forma odszkodowania, która ma być kompensatą za utraconą możliwość rozwoju zawodowego. Poszkodowany może się o nie ubiegać, gdy zwiększyły się jego potrzeby, a zmniejszyła wizja powodzenia w przyszłości. Jedną z takich sytuacji jest szkoda na osobie małoletniej, która pod wpływem obrażeń po wypadku musi przerwać bądź ograniczyć proces kształcenia. 

Renta na zwiększone potrzeby

Zwiększenie potrzeb poszkodowanego wiąże się z wyższymi kosztami utrzymania, o ile powstały one wskutek doznanych obrażeń ciała. Są to m.in. wydatki na leczenie i rehabilitację, zmianę sposobu odżywiania (dieta) bądź dostosowanie warunków domowych do nowych potrzeb poszkodowanego. Wypłata tej formy świadczenia rentowego jest zasadna, jeżeli są to opłaty cykliczne i związane ze stałą opieką pokrzywdzonego. Pokrycie powyższych kosztów należy do obowiązków zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiada polisę OC.

Renta alimentacyjna

Jest świadczeniem wypłacanym przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku w następstwie śmierci poszkodowanego. Prawo do ubiegania się o tę formę zasiłku mają osoby, którym ofiara zdarzenia płaciła alimenty lub niezbędne do życia środki finansowe.

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty to zamiana comiesięcznych wypłat na jednorazowe odszkodowanie. Takie rozwiązanie stosują na ogół poszkodowani, którzy w następstwie wypadku stali się inwalidami. Wówczas jednorazowe odszkodowanie może być ułatwieniem w znalezieniu nowego zawodu.

Zobacz również:

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kiedy może być przyznana?

Odszkodowanie za skręcenie kostki lub kolana, czy i komu się należy?

Nie wiesz czy należy się Tobie renta po wypadku?
Umów się na bezpłatną konsultację

Dowiedz się więcej w naszym poradniku

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie lub uszkodzony budynek gospodarczy?

Rolnik prowadzi taczkę

Wypadek w rolnictwie to niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się z codzienna praca przy uprawie ziemi. Nieszczęśliwe zdarzenie może skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego narażone jest też na różnego rodzaju uszkodzenia budynków. Każda z tych sytuacji daje rolnikowi posiadającemu ubezpieczenie na życie prawo do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. 

Komu należy się jednorazowe odszkodowanie z KRUS-u?

Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z KRUS-u należy się osobie, która w efekcie  wypadku przy pracy rolniczej czy też rolniczej choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci. W przypadku zgonu, rekompensata finansowa wypłacana jest członkom rodziny ubezpieczonego. Prawo do otrzymania świadczenia za wypadek w rolnictwie ma nie tylko sam właściciel, ale także domownicy, którzy doświadczyli szkody wskutek zdarzenia. KRUS za każdy procent uszczerbku na zdrowiu wypłaca kwotę 809 zł.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w gospodarstwie?

Odszkodowanie za wypadek można otrzymać pod warunkiem złożenia w najbliższej placówce terenowej KRUS dokumentów informujących o zajściu. Najlepiej dokonać tego niezwłocznie i nie później niż w przeciągu 6 miesięcy od chwili zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia. Po dostarczeniu kompletu materiałów dowodowych zostanie wszczęte postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności wypadku. O zakończeniu procesu wyjaśniającego informuje protokół powypadkowy przesyłany listownie poszkodowanemu lub uprawnionym do tego członkom rodziny. Nie każdy rolnik wie, że jest to dokument będący podstawą do uznania lub odmowy wypłaty odszkodowania. Warto więc dokładnie się z nim zapoznać i zgłosić wszelkie uwagi lub zastrzeżenia listownie w terminie do 7 dni od momentu otrzymania pisma. 

Treść protokołu powypadkowego ma znaczenie nie tylko do wypłaty jednorazowego odszkodowania z KRUS-u, ale także podczas ubiegania się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia OC rolników. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji z KRUS-u lub towarzystwa ubezpieczeniowego, warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jest to skomplikowany i często długotrwały proces, który wymaga znajomości wielu przepisów, ale dzięki niemu można otrzymać należne odszkodowanie wypadkowe. 

Odszkodowanie za uszkodzony budynek gospodarczy 

Każdy rolnik, który posiada aktualne ubezpieczenie nieruchomości, ma prawo dochodzić roszczeń związanych z wypłatą odszkodowania za uszkodzone budynki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polisa na dom powinna gwarantować ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, m.in.: huraganu, podtopień, deszczu, uderzeń pioruna, opadów śniegu i eksplozji.

Odzyskanie odszkodowania za zniszczony budynek – co warto wiedzieć?

Dokumenty potrzebne do odszkodowania za zniszczone budynki gospodarcze należy złożyć niezwłocznie po powstaniu szkody. Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają szczegółowych materiałów i opisów całego zdarzenia. Warto więc zadbać o udokumentowanie rozmiaru powstałych zniszczeń, chociażby przez zrobienie zdjęć. Po dostarczeniu materiału dowodowego, na miejsce zajścia przyjedzie przedstawiciel firmy, który dokona oględzin miejsca szkody. Jego zadaniem będzie ocena i weryfikacja strat. Rzeczoznawca zrobi własną  dokumentację fotograficzną i dokładne pomiary budynku. Na podstawie zebranych informacji towarzystwo ubezpieczeniowe sporządzi kosztorys. Dokument ten będzie podstawą do udzielenia decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania. 

Proces ubiegania się o odszkodowanie za uszkodzony budynek gospodarczy wydaje się nieskomplikowany. W praktyce, jednak często wydłuża się w czasie i kończy odmową. Ma to bowiem związek z zaniżaniem odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe. Sytuacja ta skutkuje otrzymaniem świadczenia, które nie jest równe całości kosztów odbudowy spalonego lub zalanego budynku i jest nawet o kilka tysięcy mniejsze niż kwota oczekiwana. Dochodzi do tego np. wskutek pomijania niektórych pozycji kosztorysu lub uwzględniania nieadekwatnych dla danego regionu wskaźników i cen. 

W przypadku odmowy lub przyznania zbyt niskiego świadczenia, można odwołać się od decyzji towarzystwa. Krok ten wymaga sformułowania skutecznych i merytorycznych argumentów potwierdzających zasadność apelacji. Przejście przez proces ubiegania się o wyższe odszkodowanie może ułatwić współpraca z kancelarią odszkodowawczą. Jej pełnomocnicy dobrze znają Kodeks Cywilny i wiedzą, jak stanąć w obronie osób poszkodowanych.

Zobacz również:

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Jakie roszczenia przysługują w ramach ubezpieczenia OC?

Wypadek w pracy. Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za uszczerbek na zdrowiu?

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Rolnik prowadzi taczkę
Umów się na bezpłatną konsultację

Odszkodowanie za złamanie – kiedy należy się poszkodowanemu?

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki to jedne z najczęstszych przyczyn złamań. Bez względu na to, czy były to urazy otwarte czy zamknięte, poszkodowani mają możliwość ubiegać się o wypłatę rekompensaty. Odszkodowanie za złamaną rękę, palec, obojczyk czy nogę powinno pokryć wydatki na leczenie i codzienne funkcjonowanie.

Kto może dostać odszkodowanie za złamanie kości?

Odszkodowanie za złamanie należy się osobom, które posiadają ubezpieczenie na życie. Okoliczności sprzyjające wpłacie roszczenia to np.: doznanie urazu w efekcie błędu medycznego, wypadek w pracy, wypadek drogowy lub rolniczy. Do najczęstszych urazów należą:

Złamane żebro

Może powodować duszności, ból i trudności w trakcie oddychania, kaszel lub chodzenie w nienaturalnej pozycji. Tego urazu często doznają osoby, które uczestniczyły w wypadku komunikacyjnym. Są to bowiem okoliczności sprzyjające dużym przeciążeniom ciała. Do pęknięcia może też dojść np. w trakcie masażu serca. Leczenie i rehabilitacja złamanego żebra bywają kosztowne, szczególnie gdy w trakcie pęknięcia doszło też do uszkodzenia narządów wewnętrznych, np. płuc lub wątroby. Warto więc dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowanie za złamane żebro jako rekompensatę za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Złamany obojczyk

Uraz kości obojczykowej, poza opuchlizną, bólem i problemami z poruszaniem kończyną może objawiać się także mdłościami i zamroczeniem. Kontuzja tego obszaru ciała wymaga rehabilitacji, ponieważ obojczyk pełni funkcję gorsetu, który usztywnia i chroni delikatny pęczek naczyniowo-nerwowy. Większość złamań tego typu wymaga leczenia bezoperacyjnego i ogranicza się do unieruchomienia miejsca złamania na 4-6 tygodni. Zabieg chirurgiczny przeprowadzany jest wyłącznie w przypadku skomplikowanych złamań. Odszkodowanie za złamany obojczyk należy się poszkodowanemu w okresie do 3 lat od chwili wypadku. 

Złamany nos

Uraz nosa jest poważną kontuzją, która może przyczynić się do utraty węchu, niewłaściwego zrostu przegrody nosowej lub uszkodzeń zatok bądź jamy ustnej. Do złamania może dojść m.in. w trakcie wypadków rolniczych, komunikacyjnych lub uprawiania sportów. Obrażenia zlokalizowane w okolicy nosa wymagają jak najszybszej konsultacji z lekarzem. Do czasu wizyty u specjalisty zaleca się chłodzenie miejsca urazu okładami z lodu. Odszkodowanie za złamany nos należy się każdemu poszkodowanemu, który ma niezbędną do wypłaty świadczenia dokumentację. 

Złamana noga

Obszary najbardziej narażone na kontuzję to kość piszczelowa oraz udowa. Kontuzja uniemożliwia wykonywanie codziennych obowiązków domowych i zawodowych. Kwota odszkodowania za złamaną nogę zależy od kilku czynników, m.in. od stopnia zaburzeń czynnościowych i objawów. 

Złamana ręka

Miejsca urazów to przeważnie nadgarstek, palce i śródręcze. Unieruchomiona kończyna może pozbawić poszkodowanego możliwości zarobkowej i komplikuje zwykłe czynności, takie jak jedzenie czy mycie. W niektórych sytuacjach niezbędna okazuje się pomoc osób trzecich i konsultacje z wybitnymi specjalistami służby zdrowia. Koszty związane z wyższymi wydatkami na życie oraz dojazdy do placówek medycznych może pokryć odszkodowanie za złamanie ręki. Jeżeli ubezpieczyciel zaniżył lub odmówił wypłaty świadczenia, warto odwołać się od jego decyzji i ponownie negocjować warunki.

Jakie odszkodowania należą się po złamaniu?

Kwoty odszkodowania za złamanie różnią się zależnie od tego, która kończyna uległa uszkodzeniu, jaki jest stopień zniekształcenia oraz czy uraz przyczynił się do powstania uszkodzeń wewnętrznych innych organów. Poszkodowany, który w następstwie wypadku doznał złamania, może wnosić o wypłatę m.in.:

– jednorazowego odszkodowania; 

zadośćuczynienia za starty niematerialne (cierpienie fizyczne i psychiczne);

– należności z tytułu opłat za leczenie i rehabilitację; 

– zwrotu kosztów zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego;

– zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych; 

– zaliczki za zabiegi operacyjne, badania i inne usługi medyczne, jeśli wymagają one opłaty z góry, a pokrzywdzony nie ma możliwości pokryć ich z własnej kieszeni.

Poważne złamanie to często trwały uszczerbek na zdrowiu. Zależnie od okoliczności, poszkodowany może ubiegać się także o świadczenia rentowe z tytułu:

– całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy – jeżeli wskutek kontuzji nie może kontynuować pracy zarobkowej lub wykonywać jej w pełnym wymiarze czasu;

– zwiększonych potrzeb życiowych – gdy w następstwie złamania poszkodowany ponosi wyższe koszty utrzymania niż przed wypadkiem (np. dodatkowa opieka osób trzecich lub konsultacji lekarskich);

– zmniejszenia się widoków na przyszłość – jeśli złamanie przyczyniło się do obniżenia szans na progres zawodowy. 

Roszczenie odszkodowawcze za złamanie wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Materiał dowodowy powinien zawierać np.: historię choroby, rachunki za poniesione koszty leczenia, opinie psychologa (do wypłaty zadośćuczynienia), zdjęcia uszkodzeń ciała, informacje potwierdzające wydatki związane z dojazdami do placówek medycznych. 

Zobacz również:

Złamałeś nogę na oblodzonym chodniku? Przysługuje Ci odszkodowanie

Odszkodowanie za urazy kręgosłupa. Jakich roszczeń można dochodzić po wypadku?

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Likwidacja szkód osobowych powstałych za granicą wskutek błędów medycznych lub zaniedbania obowiązków przez osoby trzecie

Wypadki za granicą, błędy medyczne, poślizgnięcia, potknięcia i upadki, w wyniku których ucierpiał poszkodowany, są okazją dochodzenia roszczeń majątkowych. Przez chęć wzbogacenia się, ubezpieczyciele nawet kilkukrotnie zaniżają odszkodowania za szkody osobowe. Korzystając z pomocy firmy odszkodowawczej, można wynegocjować wyższą stawkę świadczenia i sprawnie przejść przez proces odzyskiwania odszkodowania nawet poza granicami naszego kraju.

Odszkodowania z tytułu szkody osobowej mają na celu zapewnienie stabilnej sytuacji majątkowej na najbliższą przyszłość oraz złagodzenie bólu fizycznego i psychicznego.

Co to jest szkoda osobowa?

Szkoda osobowa ma wymiar materialny (uszkodzenia ciała) lub niematerialny (ból fizyczny i psychiczny). Powstaje w następstwie pogorszenia się stanu zdrowia, a jej przyczyną może być trwały uszczerbek na zdrowiu, obrażenia fizyczne lub urazy psychiczne. Szkodą osobową jest także zgon poszkodowanego w wypadku i wszelkie utracone korzyści, jakie ofiara zyskałaby, gdyby nie udział w zdarzeniu.  

Zaniedbanie obowiązków przez osoby trzecie. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Częstym przypadkiem szkód osobowych są wypadki spowodowane zaniedbaniem obowiązków przez osoby trzecie. Do takich sytuacji należą:

– poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, 

– potknięcia na nierównym chodniku, 

– wypadki spowodowane niesprawnymi urządzeniami, 

– upadki i potknięcia w sklepach, 

– wypadki w restauracjach,

– wypadki podczas imprez masowych. 

Osoba, która  doznała szkody w jednej z powyższych sytuacji, może ubiegać się np. o należne odszkodowanie za złamany palec lub rękę, wybity obojczyk, urazy kręgosłupa, pobyt w szpitalu czy poniesione koszty leczenia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zaniedbania obowiązków osób trzecich, wniosek o odszkodowanie będzie zasadny wtedy, gdy poszkodowany zgromadzi odpowiedni materiał dowodowy. Mogą to być np. zeznania świadków, zdjęcia, nagrania wideo lub zgłoszenia na policję. 

Szkoda osobowa spowodowana wypadkami za granicą

Okoliczności powstania szkody osobowej to nie tylko wypadki komunikacyjne lub w pracy. Do takich sytuacji należy też wypadek za granicą. Odzyskiwanie odszkodowania od zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych wymaga znajomości przepisów obowiązujących w danym kraju. Przydatna będzie też wiedza dotycząca tamtejszego systemu nadzorczego oraz biegłe posługiwanie się językiem obcym. Dochodzenie odszkodowania za wypadek za granicą będzie sprawniejsze z pomocą specjalistów kancelarii odszkodowawczej. Wykwalifikowani pełnomocnicy rzetelnie zajmą się sprawą i będą reprezentować poszkodowanego od chwili złożenia wniosku aż po wypłatę świadczenia. W większości państw UE koszty związane z zatrudnieniem pełnomocnika są zwracane, ponieważ pokrywa je zagraniczny ubezpieczyciel. 

Odszkodowania za błędy medyczne i niedbalstwo pracowników służby zdrowia

Błąd medyczny to nieprawidłowe postępowanie medyczne i operacyjne. Są to czynności niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej. Mogą być spowodowane także winą nieumyślną, czyli niedbalstwem lub lekkomyślnością pracowników służby zdrowia. O odszkodowanie za błąd medyczny mogą ubiegać się wszystkie osoby, które doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zgonu wskutek popełnionego błędu. Poszkodowani, którzy mają przypuszczenia, że w ich sytuacji doszło do zaniedbań ze strony personelu medycznego, błędnej diagnozy, zastosowania wadliwego leczenia lub braku spełnienia wymogów sanitarnych, a czynniki te wpłynęły na pogorszenie stanu zdrowia, mogą skonsultować swoją sprawę z pełnomocnikiem firmy odszkodowawczej. Specjaliści przeanalizują sytuację i zgromadzony materiał dowodowy. W przypadku potwierdzenia przypuszczeń, zajmą się złożeniem dokumentacji i formułowaniem merytorycznych argumentów, mających na celu odzyskanie należnego roszczenia.

Zobacz również:

Zadośćuczynienie pieniężne – co to jest i jak je otrzymać?

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji od firmy ubezpieczeniowej

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Kancelaria odszkodowawcza – czym jest i czy warto ją zatrudnić?

Mężczyźni podają sobie dłonie.

Odzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej może być procesem długotrwałym i skomplikowanym. Walka o wypłatę pieniędzy pochłania dużo czasu oraz energii. Często też wymaga specjalistycznej wiedzy. Kancelarie odszkodowawcze pomagają sprawnie przejść przez proces ubiegania się o roszczenia. Zajmują się przygotowaniem dokumentacji, skutecznie negocjują wysokość świadczenia i reprezentują nas w sądzie.

Kancelaria odszkodowawcza pomoże uzyskać odszkodowanie od prywatnego ubezpieczyciela, z ZUS-u lub ze szpitala, w którym został popełniony błąd medyczny. Można skorzystać z jej usług, nie mając nawet wykupionej polisy (np. gdy traciliśmy bliską osobę w wypadku).

Jak działają firmy odszkodowawcze i w czym mogą pomóc?

Często pod wpływem stresu i emocji towarzyszących nieszczęśliwemu wypadkowi, jakiego doświadczyliśmy, zapominamy, że przysługuje nam prawo ubiegania się o odszkodowanie. Bywa, że nie wiemy, jak zgłosić sprawę do ubezpieczyciela lub w jaki sposób poprawnie ją udokumentować. Mylnie zakładamy też, że jako poszkodowani, np. bez aktualnej polisy OC, automatycznie nie mamy prawa ubiegać się o żadne świadczenia pieniężne. W tych i wielu innych przypadkach z rozwiązaniem przychodzi analiza odszkodowawcza. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem pieniędzy od ubezpieczyciela są wsparciem na każdym etapie sprawy – od zgromadzenia i złożenia dokumentacji po procesy karne. Doświadczony pełnomocnik dokładnie przeanalizuje przebieg zdarzenia i podpowie, jakie świadczenia i w jakich kwotach nam się należą. Dodatkowo, działając pod jego opieką, nie musimy obawiać się, że nasze roszczenia będą rozpatrywane przez wiele miesięcy i bezskutecznie.

Dochodzenie odszkodowania przez kancelarię przebiega sprawniej. Jej pracownicy dobrze znają „chwyty” i kruczki prawne, jakimi posługują się firmy ubezpieczeniowe, aby zaniżyć wartość odszkodowania lub całkowicie odrzucić wniosek klienta. Ponadto, specjaliści mają duże doświadczenie i wiedzą, jak działać w danym przypadku. Wiele roszczeń odszkodowawczych kończy się procesem karnym. Taka sytuacja jest stresująca i niekomfortowa, szczególnie, gdy nie mieliśmy dotychczas do czynienia z procesami karnymi i nie wiemy, czego tak naprawdę możemy się spodziewać. Wsparcie firmy odszkodowawczej będzie wówczas nieocenione. Pełnomocnik wystąpi w naszym imieniu, zajmie się też pisaniem pism procesowych, wobec których obowiązuje przymus adwokacko-radcowski (np. przy składaniu apelacji od wyroku).

Kancelaria odszkodowawcza – ile kosztuje jej zatrudnienie?

Wynajęcie firmy odzyskującej odszkodowania na wstępnym etapie najczęściej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nie ma więc żadnych zaliczek i opłat wstępnych. Atutem kancelarii jest fakt, że początkowe analizy i weryfikacje dokumentów są bezpłatne. Darmowy jest także dojazd do klienta. Rozliczenie następuje dopiero wtedy, gdy otrzymamy odszkodowanie. Wynagrodzenie dla pełnomocnika jest prowizją i stanowi procent od uzyskanego odszkodowania. Kwota ta zależy od konkretnej sprawy i jest ustalana przed podpisaniem umowy o współpracę. Dzięki temu od początku wiemy, ile zapłacimy i nie musimy obawiać się nieoczekiwanych kosztów. Zatrudnienie profesjonalistów i podział zyskiem nadal jest dla nas rozwiązaniem korzystniejszym niż działanie na własną rękę. W wielu przypadkach samodzielne zgłoszenie roszczenia kończy się brakiem wypłaty świadczeń lub znacznym ich zaniżeniem. Działając pod pełnomocnictwem, zyskujemy pewność, że otrzymamy takie odszkodowanie, jakie naprawdę nam się należy.

Zobacz również:

Odszkodowanie z OC sprawcy. Sprawdź, co zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jak to zrobić?

Masz pytanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Mężczyźni podają sobie dłonie.
Umów się na bezpłatną konsultację

Zaniżone odszkodowanie OC, czyli w jaki sposób ubezpieczyciele oszukują klientów?

Zasady likwidacji szkód są jasno określone przez KNF, ale mimo to firmy ubezpieczeniowe zaniżają nawet 90% kwot odszkodowań. Chęć zdobycia jak największych zysków przez ubezpieczyciela skutkuje wypłatą niższych świadczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują niewiedzę swoich klientów i nie zwracają kosztów wynajętych fachowców lub zaniżają wartość rynkową pojazdów.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania z OC samochodów wieloletnich i długo używanych. Twierdzą, że części pojazdu były zużyte i w złym stanie technicznym. Skutkuje to obniżeniem odszkodowania o amortyzację, chociaż kalkulacja powinna być wykonana w oparciu o ceny nowych części.

Niezwracanie kosztów za wynajęcie fachowców lub holowanie pojazdu

Zaniżanie odszkodowania z OC często dotyczy opłaty za wynajęcie fachowców oraz za usługę holowania pojazdu. Pierwszy przypadek to najczęściej zaangażowanie  rzeczoznawców, prawników i mechaników na własną rękę. Wyliczenia dokonywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę uśrednione koszty usług. Zdarzają się więc sytuacje, w których wypłacone odszkodowanie jest niższe niż koszt naprawy. Odmowa zwrotu pieniędzy za holowanie argumentowana jest przez ubezpieczycieli np. zbyt wysoką stawką holowania. Warto w takiej sytuacji odwoływać się od decyzji. Zrozumiałe jest bowiem, że w trakcie szkody, jako osoby poszkodowane, nie kierujemy się konkurencyjnością cen. Zależy nam wtedy na jak najszybszym załatwieniu sprawy i odstawieniu samochodu na bezpieczny parking. 

Problemy z wypłatą odszkodowania OC – zaniżanie cen części samochodu

Wycena naprawy szkody kalkulowana jest najczęściej w oparciu o kosztorys elementów zamiennych, a nie oryginalnych. Są one znacznie tańsze, ale też mniej trwałe i wykonane z materiałów gorszej jakości. Nie każdy wie, że w samochodzie, który ma ważną gwarancję lub wszystkie jego dotychczasowe naprawy wykonywane były z użyciem części oryginalnych (od producenta), likwidacja szkody po wypadku również powinna być przeprowadzona firmowymi elementami.

Zaniżanie wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu

Chcąc się wzbogacić kosztem klienta, ubezpieczyciele zaniżają wartość rynkową samochodu. W tym celu nie biorą do kalkulacji czynników świadczących o wyższej wartości pojazdu. Do takich wskaźników należą chociażby niski przebieg lub instalacja gazowa. Ubiegając się o wyższe odszkodowanie, warto wymienić wszystkie cechy samochodu, które zostały pominięte przez firmę, a podnoszą jego wartość rynkową.

Niewypłacanie pieniędzy za wynajem samochodu zastępczego

Zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego na czas likwidacji szkody często jest kwestią sporną pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientami. Najczęstsze sposoby na unikanie takich zobowiązań to:

– wycena wynajmu auta obliczana zgodnie z najniższymi stawkami na rynku;

– udzielanie krótkiego okresu, w którym poszkodowanym przysługuje prawo do wynajmu auta zastępczego.

Odmowa zwrotu kosztów za wynajem auta zastępczego dla osób prywatnych bywa argumentowana także możliwością korzystania np. ze środków komunikacji publicznej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe twierdzą, że osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie potrzebują pojazdu zastępczego na czas naprawy szkody. 

Ubezpieczyciele stosują różne metody, aby obniżyć sumę odszkodowania po wypadku. Zawsze jednak warto odwołać się od decyzji towarzystwa. Ułatwieniem w przygotowaniu dokumentacji, formułowaniu skutecznych argumentów i przejściu przez złożony proces ubiegania się o wyższe odszkodowanie będzie kancelaria odszkodowawcza. Jej specjaliści mają opanowany Kodeks Cywilny do perfekcji i wiedzą, jak bronić praw osób poszkodowanych.

Zobacz również:

Alkohol, brak prawa jazdy lub polisy OC pojazdu a prawo do wypłaty odszkodowania

Likwidacja szkód osobowych powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych, rolniczych i przy pracy

Twoje ubezpieczenie zostało zaniżone? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jak to zrobić?

Jeżeli nasze odszkodowanie zostało zaniżone lub odrzucone, warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Reklamacja rozpoczyna się od działań samodzielnych, ale zależnie od jej przebiegu może trafić do Rzecznika Finansowego lub na ścieżkę sądową. Możemy też skrócić czas oczekiwania na swoje pieniądze i sprzedać szkodę OC kancelarii odszkodowawczej.

Odkupienie szkody jest możliwe dzięki podpisaniu cesji wierzytelności. Jest to dokument, który przenosi nasze roszczenie na firmę odszkodowawczą. 

Jak odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w ramach OC to reklamacja, którą możemy zgłosić np. wtedy, gdy:

– wycena odszkodowania jest zbyt niska;

– jej rozpatrywanie przeciąga się w czasie;

– utrzymaliśmy odmowę wypłaty odszkodowania. 

Zanim złożymy odwołanie, powinniśmy wcześniej przeanalizować otrzymane stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego i wystąpić o dokumentację uzasadniającą. Reklamacja do zakładu ubezpieczeń zaczyna się od działań samodzielnych – odwołujemy się od decyzji pisemnie, telefonicznie lub mailowo. Rozpatrywanie reklamacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe trwa do 30 dni. W tym okresie zakład ma czas na zapoznanie się z treścią odwołania i udzielenie nam odpowiedzi. W skomplikowanych przypadkach proces trwa do 60 dni, jednak powinniśmy zostać o tym wcześniej poinformowani. Jeżeli ubezpieczyciel zaniechał czynności wyjaśniających opóźnienie, mamy prawo do złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Ważną informacją jest fakt, że w przypadku, gdy zakład ubezpieczeniowy nie zareagował na naszą reklamację i nie otrzymaliśmy od niego żadnej odpowiedzi, należy ją uznać za rozwiązaną na naszą korzyść. 

Wniosek do Rzecznika Finansowego może skutkować wszczęciem postępowania skarbowego i nałożeniem kary pieniężnej na zakład. My, jako osoby poszkodowane, będziemy mieć wtedy prawo wglądu w treść korespondencji pomiędzy stronami (Rzecznikiem a firmą ubezpieczeniową).

Postępowanie sądowe z ubezpieczycielem

Odwołanie od decyzji w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego OC nie zawsze kończy się na działaniach Rzecznika Finansowego. Jeżeli okaże się, że jego interwencja była niewystarczająca, mamy możliwość wejść na drogę postępowania sądowego. Sprawa karna będzie wymagała od nas uzasadnienia błędów TU i dostarczenia pełnej dokumentacji. Jest to rozwiązanie długotrwałe i niekomfortowe, szczególnie ze względów finansowych oraz emocjonalnych. Trzeba też pamiętać, że roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie. 

Sprzedaż szkody firmie odszkodowawczej

Zanim samodzielnie zgłosimy reklamację do towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy też rozważyć odkupienie szkody. Jest to usługa, jaką oferuje kancelaria odszkodowawcza. Firma przejmuje wówczas naszą sprawę i sama odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela, a my od razu otrzymujemy należną nam kwotę. Odkup szkody OC to łatwy sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy – wybór tej ścieżki może zakończyć nasze ubieganie się o odszkodowanie nawet w 3 dni. 

Składanie reklamacji do zakładu ubezpieczeniowego jest zasadne, jednak wymaga merytorycznych argumentów. Rozwiązaniem, które zaoszczędzi nasz czas, może być oddanie sprawy w ręce profesjonalistów i sprzedaż szkody specjalistom.

Zobacz również:

Wypadek w pracy. Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za uszczerbek na zdrowiu?

Jakie są prawa pasażera i kiedy należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Masz inne zdanie niż ubezpieczyciel? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania: gdzie jej szukać i na czym polega?

Mężczyzna z nogą w gipsie rozmawia z pielęgniarką

Samodzielne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest złożone i skomplikowane, a przyznane świadczenia często są zaniżane przez firmy ubezpieczeniowe. Profesjonalna firma pomagająca w uzyskaniu odszkodowania zajmie się przygotowaniem dokumentacji i negocjacjami z ubezpieczycielem. Pełnomicnik podpowie też, o jakie formy wypłat rekompensacyjnych możemy wystąpić.

Kancelaria odszkodowawcza to firma, która może pomóc nam w uzyskaniu odszkodowania. Zespół specjalistów będzie reprezentował nas na każdym etapie ubiegania się o wypłatę świadczeń, także podczas rozpraw sądowych.

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu pieniędzy z ubezpieczenia

W chwili, gdy doświadczamy wypadków losowych, nie skupiamy się wokół kwestii rekompensat pieniężnych. Ból fizyczny lub psychiczny sprawia, że możliwość ubiegania się o należne nam świadczenia staje się sprawą drugorzędną. W takiej sytuacji o nasz interes może zadbać doświadczony pełnomocnik. Jak działają kancelarie i firmy odzyskujące odszkodowania? Ich celem jest przede wszystkim pomoc w analizie zdarzenia i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Fachowcy dopilnują terminów i występując w naszym imieniu, będą efektywnie negocjować wysokość świadczeń z firmą ubezpieczeniową. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania polega też na doradztwie. W ramach konsultacji dowiemy się, o jakie świadczenia i o jakiej wartości mamy prawo się ubiegać. Wsparcie pełnomocnika jest szczególnie ważne, gdy np. mieliśmy wypadek, kierując samochodem pod wpływem alkoholu lub jechaliśmy pojazdem bez aktualnej polisy OC. Profesjonalna analiza roszczeń daje jasne wskazówki dotyczące tego, jakich dodatkowych dokumentów możemy potrzebować (np. orzeczeń lekarskich, opinii biegłych) i jak możemy je uzyskać.

Specjaliści wiedzą, jak analizować wszelkie umowy i aneksy. Firmy odszkodowawcze dobrze znają „chwyty” i kruczki prawne, które ubezpieczyciele wykorzystują do zaniżenia wartości zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Firmy odzyskujące odszkodowania – jak zatrudnić najlepszą?

Poszukując specjalistów z zakresu dochodzenia odszkodowań, sprawdzajmy, czy firma jest wiarygodna i ma pozytywną opinię wśród poprzednich klientów. Kancelaria odszkodowawcza powinna zapewniać nam reprezentację na każdym etapie – także w procesach karnych. Dzięki temu, po skierowaniu sprawy dochodzenia roszczeń do sądu, mamy pewność, że pełnomocnik wystąpi w naszym imieniu i napisze niezbędne pisma, m.in. apelacje.

Profesjonalna analiza roszczeń może być przeprowadzona w każdym momencie ubiegania się o odszkodowanie. Możemy o nią wystąpić nawet wtedy, gdy sami, na własną rękę, zaczęliśmy już ubiegać się o pieniądze od firmy ubezpieczeniowej.

Zobacz również:

Roszczenia przysługujące poszkodowanym, którzy doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Śmierć babci lub dziadka – co przysługuje wnukom i jak ubiegać się o należne pieniądze?

Chcesz uzyskać dodatkowe odszkodowanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Mężczyzna z nogą w gipsie rozmawia z pielęgniarką
Umów się na bezpłatną konsultację

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Jakie roszczenia przysługują w ramach ubezpieczenia OC?

Rolnik prowadzi taczkę

Nowoczesne gospodarstwo rolne może być prężnie prosperującym przedsiębiorstwem.  Indywidualne ubezpieczenie OC dla rolnika zabezpieczy właściciela dobytku oraz inne osoby, które mogą ulec wypadkowi na terenie gospodarstwa. W momencie zdarzenia za powstałą szkodę odpowiedzialne będzie towarzystwo ubezpieczeniowe, a rolnik lub uprawnieni członkowie rodziny otrzymają należne świadczenia rekompensacyjne. 

Rolnicy mają prawny obowiązek wykupienia polisy OC, ubezpieczenia budynków gospodarczych i upraw rolnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują też pakiety ubezpieczeń dobrowolnych, np. polisy na maszyny rolnicze.

Odszkodowanie za wypadek, czym różni się szkoda osobowa i szkoda na mieniu?

Prawo do roszczeń z tytułu wypadku rolniczego ma każda osoba, która doznała szkody w trakcie zdarzenia. Oznacza to, że kompensatę może otrzymać właściciel oraz wszyscy domownicy i pracownicy tego gospodarstwa. W przypadku tych osób, należne świadczenie będzie obejmować szkody osobowe. Zakres ten obejmuje również np. pracowników sezonowych, którzy okazjonalnie świadczą różnego rodzaju usługi i naprawy. Jeżeli zaś wskutek wypadku w rolnictwie poszkodowany był osobą trzecią (niezwiązaną z gospodarstwem), wówczas należy mu się odszkodowanie z tytułu szkód na osobie i na mieniu. Poszkodowani mogą wtedy składać pismo o zadośćuczynienie w ramach poniesionych strat.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Co należy się poszkodowanemu?

Formy odszkodowania, które należą się osobom poszkodowanym w wypadkach rolniczych, to przede wszystkim:

– jednorazowe świadczenie z tytułu doznanej krzywdy – środki te są wypłacane jako zwrot kosztów leczenia, niezbędnej opieki dodatkowej i dojazdów do ośrodków bądź szpitali. Jest to też rekompensata, która ma złagodzić nie tylko cierpienie fizyczne, ale też urazy psychiczne oraz pokryć wydatki za dostosowanie warunków mieszkalnych do potrzeb osoby przebywającej rekonwalescencji;

– renta z tytułu zwiększonych potrzeb – ma pokryć koszty codziennych potrzeb związanych z urazami doznanymi w trakcie wypadku i powrotu do stanu zdrowia sprzed zajścia;

– zwrot utraconych zarobków – prawo do niego mają poszkodowani, którzy wskutek wypadku utracili należne im dochody i przez krótki czas byli niezdolni do pracy;

– renta uzupełniająca – dodatkowe środki finansowe mające wyrównać różnicę pomiędzy dochodami osiąganymi przed i po wypadku;

– kapitalizacja renty – forma wsparcia przysługująca poszkodowanym z trwałą niepełnosprawnością i niezdolnością do wykonywania zawodu. Warto wiedzieć, że uzyskanie tego świadczenia jednocześnie uniemożliwia pobieranie renty uzupełniającej.

Poza powyższymi świadczeniami, poszkodowani mogą uzyskać również odszkodowanie wypadkowe za uszkodzone przedmioty materialne. W ramach tych świadczeń można ubiegać się m.in. o zwrot kosztów naprawy i holowania samochodu lub korzystania z samochodu zastępczego.

Śmierć poszkodowanego w wypadku rolnym – jaka forma odszkodowania należy się rodzinie?

Wypadki w rolnictwie to często poślizgnięcia, potknięcia i upadki. Zdarzenia te mogą spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć poszkodowanego. W takiej sytuacji rodzina zmarłego może ubiegać się o:

– zwrot kosztów pogrzebu;

– rentę alimentacyjną;

–  zadośćuczynienie;

– odszkodowanie za utracony dochód.

W wielu przypadkach odszkodowanie za wypadek w rolnictwie jest zaniżane przez firmy ubezpieczeniowe. Taka sytuacja jest okazją do odwołania się od decyzji towarzystwa i ubiegania się przyznanie wyższego świadczenia. W tym celu warto nawiązać współpracę z kancelarią odszkodowawczą. Jej specjaliści pomogą w negocjacjach z ubezpieczycielem, zapewnią reprezentację na każdym etapie i będą wsparciem podczas analiz wszelkich umów i aneksów. Firma odszkodowawcza może pomóc nawet w sprawie starania się o odszkodowanie za wypadek sprzed 20 lat.

Zobacz również:

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie lub uszkodzony budynek gospodarczy?

Wypadek w pracy. Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za uszczerbek na zdrowiu?

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Rolnik prowadzi taczkę
Umów się na bezpłatną konsultację

Zadośćuczynienie pieniężne – co to jest i jak je otrzymać?

Mężczyzna tłumaczy kobiecie, jak uzyskać zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty w postaci świadczenia pieniężnego. Przysługuje nam wtedy, gdy doznaliśmy krzywdy niemajątkowej; takiej, która spowodowała cierpienie fizyczne i psychiczne. Wysokość zadośćuczynienia zależy od okoliczności mających wpływ na rozmiar szkody. Należą do nich np. długość leczenia, prognozy na przyszłość czy wiek poszkodowanego.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest przyznawane jednorazowo i ma formę wypłaty pieniężnej. Jego celem jest załagodzenie przeżyć oraz zmniejszenie cierpienia fizycznego i psychicznego u osób poszkodowanych. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego powinny być wzięte pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki, jakie mogły mieć wpływ na rozmiar szkody. Warto wiedzieć, że zakres ten obejmuje także te konsekwencje odniesionych obrażeń, które mogą dać o sobie sygnał w przyszłości. Najważniejsze czynniki to m.in.:

– wiek poszkodowanego;

– brak możliwości prowadzenia normalnego życia (np. uprawiania sportów lub posiadania dzieci);

– czas, przez jaki doświadczaliśmy cierpień fizycznych i psychicznych (pobyt w szpitalu, bolesność leczenia itp.);

– trwałość skutków wypadku (np. trwałe kalectwo lub oszpecenie);

– prognozy na przyszłość (czy nasz stan zdrowia będzie się polepszał czy pogarszał).

Wniosek o zadośćuczynienie, czyli za co możemy otrzymać zwrot?

Przykładowe zwroty z tytułu zadośćuczynienia to zaliczki kosztów leczenia, koszty przejazdów na wizyty kontrolne lub zabiegi rehabilitacyjne, koszty niezbędnej zmiany kwalifikacji zawodowych lub koszty ubrań zniszczonych w wypadku. Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie, każda sytuacja wymaga bowiem osobnej weryfikacji. W oszacowaniu kwoty świadczenia mogą pomóc specjaliści. Pełnomocnicy sprecyzują nasze roszczenia, przeanalizują dokumentację i uwzględnią wszystkie okoliczności, które miały wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej. Zgłoszą wnioski do firmy ubezpieczeniowej i merytorycznie uzasadnią konieczność wypłacenia świadczeń.

Jakie zwroty należą się osobom bliskim zmarłego?

Wniosek o zadośćuczynienie jest zasadny także wtedy, gdy ofiarą wypadku była bliska nam osoba. Nasze roszczenia mogą wtedy dotyczyć:

– zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu;

– renty alimentacyjnej;

– jednorazowej wypłaty odszkodowania (przy znaczącym pogorszeniu się naszej sytuacji życiowej – taką sytuacją jest np. utrata ojca przez małoletnie dzieci);

– jednorazowej wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego (gdy nasz bliski zmarł w wypadku).

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwie różne formy rekompensaty za szkodę. W  tej pierwszej podstawą ubiegania się o wypłatę pieniędzy jest doznanie krzywdy niematerialnej, czyli takiej, która negatywnie wpłynęła na naszą psychikę. Zadośćuczynienie jest rekompensatą i nie ma obiektywnych metod ustalania jego wysokości. W odszkodowaniu natomiast chodzi o wystąpienie szkody materialnej. Jej wartość da się wyliczyć (w odniesieniu do cen usług i kosztów rynkowych), najczęściej można ją także naprawić.

Jako poszkodowani możemy ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie za krzywdę, jak i o odszkodowanie. Przykładowo, jeżeli w trakcie wypadku doznaliśmy obrażeń ciała, możemy wystąpić do ubezpieczyciela o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i dojazd do placówek medycznych oraz o wypłatę zadośćuczynienia.

Zobacz również:

Kancelaria odszkodowawcza – czym jest i czy warto ją zatrudnić?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jak to zrobić?

Masz więcej pytań? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Mężczyzna tłumaczy kobiecie, jak uzyskać zadośćuczynienie
Umów się na bezpłatną konsultację