27/12/2021

Słownik pojęć ubezpieczeniowych

04/12/2021

Niepełnosprawność

W ujęciu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan występowania ograniczeń lub uszkodzeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu […]
04/12/2021

Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument potwierdzający, że osoba ma okresową lub trwałą obniżoną sprawność. Upośledzenie […]
04/12/2021

Śmierć

Śmierć jest stanem nieodwracalnego ustania oznak życia. Oznacza zaburzenie równowagi funkcjonalnej i wewnętrznej organizacji ustroju, […]
04/12/2021

Renta

Renta to okresowe świadczenie pieniężne. Otrzymują ją osoby, które wskutek nieszczęśliwego zdarzenia zostały czasowo lub […]
04/12/2021

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita to poważne uszkodzenie pojazdu, które dyskwalifikuje go do jakichkolwiek napraw mechanicznych ze względu […]
04/12/2021

Błąd medyczny

Błąd medyczny to działania lub zaniechania personelu medycznego sprzeczne z obowiązującymi zasadami wiedzy i praktyki […]
04/12/2021

Błąd lekarski

Błąd lekarski jest spowodowany zaniechaniem lub niewłaściwym działaniem lekarza. To działanie sprzeczne z aktualną wiedzą i […]
04/12/2021

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu jest uszkodzeniem narządu lub upośledzeniem pewnej jego funkcji. Taki stan nie […]
04/12/2021

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe to świadczenie pieniężne przysługujące poszkodowanym i pasażerom, którzy uczestniczyli w wypadku, ale nie […]
04/12/2021

Wypadek w pracy

Wypadek w pracy to nieszczęśliwe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną. Dochodzi do niego w trakcie wypełniania […]
04/12/2021

Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu to trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu. Stopień uszkodzenia ciała zależy od […]
04/12/2021

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to nieszczęśliwe zdarzenie drogowe, kolejowe, morskie lub lotnicze. Najczęściej dochodzi do niego przez […]
04/12/2021

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to jednorazowe świadczenie pieniężne. Stanowi rekompensatę za doznaną krzywdę niemajątkową; taką, która przyczyniła się […]
04/12/2021

Kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria odszkodowawcza zajmuje się dochodzeniem roszczeń, zazwyczaj zadośćuczynień, odszkodowań i rent. Ustala podmiot zobowiązany do […]
04/12/2021

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji to środek prawny umożliwiający wstrzymanie realizacji postanowień, które działają wbrew interesom wnioskującego. […]
04/12/2021

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne to comiesięcznie wypłacany zasiłek pieniężny. Przyznawany jest osobom, które nie mogą pracować zawodowo, […]