Loading...

nasze-historie

Częściowa niezdolność do pracy. Kiedy i komu należy się renta za uszczerbek na zdrowiu?

Wskutek wypadku poszkodowany może częściowo lub całkowicie utracić możliwość kontynuowania pracy. Renta z tytułu niezdolności do pracy to jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń przez ZUS. Prawo do jej uzyskania mają osoby, którym lekarz orzecznik ZUS-u formalnie potwierdzi tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Warunkiem ubiegania się o rentę z ZUS-u jest złożenie wniosku wraz z kompletem załączników, np. kartą wypadku, zaświadczeniem lekarskim i zaświadczeniem o dochodach.

Zasady orzekania o niezdolności do pracy mają swoją podstawę prawną. Reguluje je ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Można ją znaleźć w Dzienniku ustaw z 1998 roku nr 162, pod pozycją 1118.

Na czym polega częściowa niezdolność do pracy?

Częściowa niezdolność to utrata możliwości wykonywania pracy zawodowej. Sytuacja dotyczy zatrudnienia, podczas którego poszkodowany wykonywał obowiązki zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i dotychczasowym zawodem. Przyczyną powstania tej niemożności jest nieszczęśliwe zdarzenie, np. wypadek w pracy lub wypadek komunikacyjny. 

Wskutek wypadku poszkodowany może też doznać całkowitej niezdolności do pracy. W tym przypadku szkoda zdrowotna jest bardziej zaawansowana. Osoba poszkodowana traci bowiem jakąkolwiek możliwość podjęcia pracy, nie tylko tej zgodnej z posiadanym stopniem kwalifikacji. 

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

Renta przyznawana osobom częściowo niezdolnym do pracy to świadczenie, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek ma ułatwić odnalezienie się w nowej rzeczywistości. O możliwości jej uzyskania decyduje lekarz orzecznik z ZUS-u oraz formalnie poświadczony staż pracy. Wniosek o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy może złożyć poszkodowany, którego sprawność organizmu została naruszona we wskazanych przez ustawodawcę okresach składkowych i nieskładkowych. Jeżeli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło po ich ustaniu, uznawany czas wynosi 18 miesięcy. 

Poszkodowani, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, ale nie posiadają wymaganego okresu składkowego, mogą ubiegać się o udzielenie renty socjalnej. Dotyczy to np. osób, które są w okresie nauki. Rentę socjalną, podobnie jak tę z tytułu niezdolności do pracy, wypłaca ZUS.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

Przyznawana kwota renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zależy od wykazanych przez poszkodowanego okresów składkowych i nieskładkowych. Suma renty składa się z części socjalnej (jest ona taka sama dla każdego ubezpieczonego) oraz dodatków (różnych zależnie od m.in. udokumentowanych lat pracy i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia).

Do obliczenia renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy należy najpierw ustalić, jaka kwota należałaby się ubezpieczonemu, gdyby posiadał orzeczenie o pełnej niezdolności do pracy. 75% osiągniętego wyniku to stawka przysługująca poszkodowanemu z częściową niezdolnością do pracy. 

Dokumenty potrzebne do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela zasiłku w oparciu o dostarczone dokumenty. W najbliższym oddziale ZUS należy złożyć: 

  • wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • materiały dokumentujące okres pracy;
  • potwierdzenie regularnie płaconych składek;
  • zaświadczenie o dochodach;
  • wywiad zawodowy;
  • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia (nie może być wystawione wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o rentę);
  • kwestionariusz oceny stanu zdrowia;
  • karta wypadku;
  • inne dokumenty medyczne, które mogą mieć wpływ na decyzję lekarza orzecznika z ZUS.

Komplet dokumentów trzeba dostarczyć nie później niż 30 dni od czasu ustania prawa do zasiłków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca. Decyzja wraz z uzasadnieniem wysyłane są pisemnie na adres poszkodowanego. 

 

Odmowa udzielenia renty bądź przyznanie zbyt niskiej kwoty świadczenia dają poszkodowanemu prawo do odwołania się od decyzji ZUS-u. Czas przewidziany na złożenie reklamacji to miesiąc od dnia otrzymania decyzji. 

Zobacz również:

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kiedy może być przyznana?

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania: gdzie jej szukać i na czym polega?

Nie wiesz czy należy się Tobie renta po wypadku?
Umów się na bezpłatną konsultację