Loading...

nasze-historie

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie lub uszkodzony budynek gospodarczy?

Rolnik prowadzi taczkę

Wypadek w rolnictwie to niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się z codzienna praca przy uprawie ziemi. Nieszczęśliwe zdarzenie może skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. Prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego narażone jest też na różnego rodzaju uszkodzenia budynków. Każda z tych sytuacji daje rolnikowi posiadającemu ubezpieczenie na życie prawo do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. 

Komu należy się jednorazowe odszkodowanie z KRUS-u?

Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z KRUS-u należy się osobie, która w efekcie  wypadku przy pracy rolniczej czy też rolniczej choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci. W przypadku zgonu, rekompensata finansowa wypłacana jest członkom rodziny ubezpieczonego. Prawo do otrzymania świadczenia za wypadek w rolnictwie ma nie tylko sam właściciel, ale także domownicy, którzy doświadczyli szkody wskutek zdarzenia. KRUS za każdy procent uszczerbku na zdrowiu wypłaca kwotę 809 zł.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w gospodarstwie?

Odszkodowanie za wypadek można otrzymać pod warunkiem złożenia w najbliższej placówce terenowej KRUS dokumentów informujących o zajściu. Najlepiej dokonać tego niezwłocznie i nie później niż w przeciągu 6 miesięcy od chwili zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia. Po dostarczeniu kompletu materiałów dowodowych zostanie wszczęte postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności wypadku. O zakończeniu procesu wyjaśniającego informuje protokół powypadkowy przesyłany listownie poszkodowanemu lub uprawnionym do tego członkom rodziny. Nie każdy rolnik wie, że jest to dokument będący podstawą do uznania lub odmowy wypłaty odszkodowania. Warto więc dokładnie się z nim zapoznać i zgłosić wszelkie uwagi lub zastrzeżenia listownie w terminie do 7 dni od momentu otrzymania pisma. 

Treść protokołu powypadkowego ma znaczenie nie tylko do wypłaty jednorazowego odszkodowania z KRUS-u, ale także podczas ubiegania się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia OC rolników. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji z KRUS-u lub towarzystwa ubezpieczeniowego, warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jest to skomplikowany i często długotrwały proces, który wymaga znajomości wielu przepisów, ale dzięki niemu można otrzymać należne odszkodowanie wypadkowe. 

Odszkodowanie za uszkodzony budynek gospodarczy 

Każdy rolnik, który posiada aktualne ubezpieczenie nieruchomości, ma prawo dochodzić roszczeń związanych z wypłatą odszkodowania za uszkodzone budynki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polisa na dom powinna gwarantować ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, m.in.: huraganu, podtopień, deszczu, uderzeń pioruna, opadów śniegu i eksplozji.

Odzyskanie odszkodowania za zniszczony budynek – co warto wiedzieć?

Dokumenty potrzebne do odszkodowania za zniszczone budynki gospodarcze należy złożyć niezwłocznie po powstaniu szkody. Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają szczegółowych materiałów i opisów całego zdarzenia. Warto więc zadbać o udokumentowanie rozmiaru powstałych zniszczeń, chociażby przez zrobienie zdjęć. Po dostarczeniu materiału dowodowego, na miejsce zajścia przyjedzie przedstawiciel firmy, który dokona oględzin miejsca szkody. Jego zadaniem będzie ocena i weryfikacja strat. Rzeczoznawca zrobi własną  dokumentację fotograficzną i dokładne pomiary budynku. Na podstawie zebranych informacji towarzystwo ubezpieczeniowe sporządzi kosztorys. Dokument ten będzie podstawą do udzielenia decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania. 

Proces ubiegania się o odszkodowanie za uszkodzony budynek gospodarczy wydaje się nieskomplikowany. W praktyce, jednak często wydłuża się w czasie i kończy odmową. Ma to bowiem związek z zaniżaniem odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe. Sytuacja ta skutkuje otrzymaniem świadczenia, które nie jest równe całości kosztów odbudowy spalonego lub zalanego budynku i jest nawet o kilka tysięcy mniejsze niż kwota oczekiwana. Dochodzi do tego np. wskutek pomijania niektórych pozycji kosztorysu lub uwzględniania nieadekwatnych dla danego regionu wskaźników i cen. 

W przypadku odmowy lub przyznania zbyt niskiego świadczenia, można odwołać się od decyzji towarzystwa. Krok ten wymaga sformułowania skutecznych i merytorycznych argumentów potwierdzających zasadność apelacji. Przejście przez proces ubiegania się o wyższe odszkodowanie może ułatwić współpraca z kancelarią odszkodowawczą. Jej pełnomocnicy dobrze znają Kodeks Cywilny i wiedzą, jak stanąć w obronie osób poszkodowanych.

Zobacz również:

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Jakie roszczenia przysługują w ramach ubezpieczenia OC?

Wypadek w pracy. Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za uszczerbek na zdrowiu?

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Rolnik prowadzi taczkę
Umów się na bezpłatną konsultację