Loading...

nasze-historie

Wypadek w pracy. Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za uszczerbek na zdrowiu?

Poszkodowany, który miał wypadek w pracy, może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS-u. Odpowiedzialność szefa ma charakter drugorzędny. Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego zdarzenia przysługuje wówczas, gdy w miejscu zatrudnienia doszło do zaniedbania zasad BHP.

Ze statystyk GUS wynika, że wypadki w pracy najczęściej spowodowane są nieprawidłowym zachowaniem pracownika. Pozostałe przyczyny to m.in. niewłaściwy stan narzędzi i nieodpowiednia organizacja miejsca pracy.

Czym jest wypadek w pracy?

Wypadek w pracy to nieszczęśliwe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną. Mogło do niego dojść podczas realizowania obowiązków służbowych lub w chwili poprzedzającej ich rozpoczęcie. Skutkiem wypadku w pracy jest jakakolwiek kontuzja u pracownika.

Uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w pracy najczęściej jest urazem rąk lub nóg. Są to przeważnie zwichnięcia, skręcenia i złamania. Inne uszkodzenia to kontuzje pleców i kręgosłupa oraz obrażenia narządów wewnętrznych.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy?

Wypłata odszkodowania za wypadek w pracy należy się każdemu pracownikowi etatowemu. Świadczenie przysługuje też osobom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenie, staż lub umowę agencyjną. Warunkiem jest jednak posiadanie ubezpieczenia wypadkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku w pracy

Jeżeli wypadek spowodował trwały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS-u. Do jego otrzymania niezbędne jest złożenie wniosku wraz z kompletem załączników:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia;
  • dokumentacja medyczną potwierdzającą uszkodzenia ciała;
  • karta wypadku;
  • protokół powypadkowy.

Wniosek składa nie pracownik, a pracodawca. ZUS ma 14 dni od daty wpłynięcia dokumentów na podjęcie decyzji. Pieniądze są wypłacane w ciągu 30 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie odszkodowania.

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek w pracy

Dodatkowym odszkodowaniem dla osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu podczas pracy, jest świadczenie od pracodawcy. Wniosek o jego wypłatę jest zasadny, gdy zatrudniony udowodni, że przyczyną nieszczęśliwego zdarzenia na terenie firmy było zaniechanie pracodawcy lub jego nieprawidłowe działanie. 

Zgodnie z treścią kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobligowany do przestrzegania zasad BHP na terenie zakładu pracy. Obowiązkiem zatrudniającego jest także dopilnowanie, aby narzędzia i miejsce pracy spełniały odpowiednie normy i były w pełni sprawne. Pracodawca ponosi też odpowiedzialność za naruszenie zasad współżycia społecznego. Taką sytuacją jest m.in. nieuczciwe postępowanie lub brak lojalności w stosunku do pracowników. Jeżeli doszło do zaniedbania obowiązków pracodawcy, należy przedstawić materiał dowodowy, który to potwierdzi. 

Wypadek w pracy – protokół powypadkowy

Poszkodowany, który chce ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu wypadku w pracy, powinien spisać protokół powypadkowy. Taki dokument sporządza także pracodawca. W sytuacji, gdy zatrudniony ma wątpliwości i nie zgadza się z treścią formularza pracodawcy, powinien on złożyć zastrzeżenia do niniejszego protokołu. Należy pamiętać, że samo potwierdzenie zajścia wypadku nie jest równoznaczne z przyznaniem winy pracodawcy. Do nieszczęśliwego zdarzenia mogło bowiem dojść np. przez niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika. 

Jeżeli pracodawca odmawia spisania protokołu powypadkowego, poszkodowany może wnieść sprawę do sądu. Na podstawie art. 189 KPC osoba zatrudniona może żądać ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego przez sąd. 

Renta uzupełniająca za wypadek w pracy

Jeżeli wskutek wypadku poszkodowany utracił możliwość kontynuowania pracy i otrzymał zaświadczenie o niepełnosprawności, ma prawo ubiegać się o rentę uzupełniającą. Jest to świadczenie, które ma na celu zapewnienie ciągłości finansowej i wyrównanie sytuacji materialnej po wypadku ze stanem, w jakim poszkodowany był przed zajściem nieszczęśliwego zdarzenia na terenie zakładu pracy. W przypadku osób, które doznały częściowej utraty zdolności do pracy, renta uzupełniająca stanowi różnicę pomiędzy zarobkami uzyskiwanymi przed wypadkiem, a takimi, które osoba będzie mogła uzyskać po zdarzeniu.

Inne świadczenia, o jakie może ubiegać się poszkodowany za wypadek w pracy, to np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek wyrównawczy.

Zobacz również:

Likwidacja szkód osobowych powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych, rolniczych i przy pracy

Odszkodowanie za urazy kręgosłupa. Jakich roszczeń można dochodzić po wypadku?

Miałeś wypadek? Sprawdź czy należy ci się odszkodowanie.
Umów się na bezpłatną konsultację