Loading...

nasze-historie

Roszczenia przysługujące poszkodowanym, którzy doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Kobieta trzyma się za głowę

Szkoda osobowa obejmuje uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia. Poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo dochodzić swoich roszczeń w formie pieniężnej rekompensaty, mającej zapewnić środki finansowe na najbliższą przyszłość. Świadczenia należne po wypadku to m.in. zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu.

Roszczenia przysługujące poszkodowanym, którzy doświadczyli szkody osobowej, są regulowane przez art. 445 Kodeksu Cywilnego. Jeśli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpi zgon poszkodowanego, członkowie rodziny mogą dochodzić należnych roszczeń w oparciu o treść art. 446 K.C.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to forma świadczenia, które wypłacane jest w celu naprawy szkód materialnych i strat „trudnych do określenia” – są to przede wszystkim urazy fizyczne i psychiczne. Kwota tej kompensaty kalkulowana jest indywidualnie dla każdego przypadku i nie ma gotowego schematu jej wypłaty. Na wysokość zadośćuczynienia mają wpływ czynniki takie jak: wiek poszkodowanego, okres rekonwalescencji i sposób przebiegu leczenia.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Świadczenie to należy się poszkodowanym, którzy w następstwie wypadku muszą kupować lekarstwa i środki higieniczne, korzystać z dodatkowej opieki, odżywiać się w specjalny sposób lub poddawać się rehabilitacjom. Renta przyznawana jest bez względu na to, czy poszkodowany wykaże, że potrzeby te są faktycznie zaspokajane i że ponosi w związku z nimi wydatki. Wystarczy jedynie złożenie zaświadczenia lekarskiego, które odpowiednio doprecyzuje długość rehabilitacji oraz niezbędną opiekę medyczną.

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu

Osoba poszkodowana może ubiegać się zwrotu utraconych korzyści majątkowych. Istotne jest, aby były one właściwie udokumentowane, np. poprzez okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego, deklaracji podatkowej, umowy o pracę lub innych wiążących kontraktów. Jeżeli przyczyną uszczerbku na zdrowiu był wypadek komunikacyjny, straty pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca szkody ma wykupioną aktualną polisę OC. Wniosek o odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu jest zasadny, gdy osoba poszkodowana jest w stanie wykazać częściową niezdolność do pracy i udokumentować faktyczny spadek dochodu. Świadczenie to ma charakter wyrównawczy. 

Powypadkowe odszkodowanie jednorazowe

Jednorazowe odszkodowanie ma pokryć koszty powstałe jako następstwo wypadku. Zależnie od indywidualnej decyzji poszkodowanego, o wypłatę tego rodzaju świadczenia można ubiegać się na początku leczenia lub po jego zakończeniu. W drugim przypadku niezbędne będzie okazanie faktur lub rachunków w oryginale. W ramach odszkodowania jednorazowego należy się rekompensata za koszty:

– pobytu w szpitalu;

– zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego;

– indywidualnych diet niezbędnych w trakcie i po leczeniu szpitalnym bądź operacyjnym;

– dodatkowej opieki medycznej osób trzecich;

– przeszkolenia zawodowego i korepetycji;

– dojazdów najbliższych członków rodziny na konsultacje medyczne lub odwiedziny;

– wizyt u lekarzy specjalistów (o ile są one niezbędne w dalszym leczeniu).

Roszczenia należne rodzinie po śmierci poszkodowanego

W przypadku śmierci poszkodowanego wskutek doznanych uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia, członkowie rodziny mają prawo dochodzić należnych im roszczeń. Świadczenia, jakie można otrzymać z tego tytułu, to: 

– renta;

– jednorazowe odszkodowanie;

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Warto wiedzieć, że podstawą ubiegania się o odszkodowanie po śmierci poszkodowanego jest związek przyczynowy między zdarzeniem a śmiercią. Nieważne jest natomiast, w jakim czasie po zdarzeniu nastąpił zgon.

Wypadek komunikacyjny lub wypadek w pracy często są przyczyną szkód medycznych. Polisa na życie daje poszkodowanym możliwość dochodzenia swoich należności. Odzyskanie odszkodowania jest rekompensatą za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne. Korzystając z pomocy specjalistów z kancelarii odszkodowawczej, można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i uzyskać znacznie wyższą kwotę należności.

Czytaj więcej:

Przysługują ci dodatkowe roszczenia? Sprawdź jak możemy pomóc.
Kobieta trzyma się za głowę
Umów się na bezpłatną konsultację